СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

АНГЕЛИТЕ - БОЖЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

АНГЕЛ*

Ангелите са същества-посредници между Бога и света, чиято символика се приема за духовна и божествевна. Те са пратеници /на гр. „ангелос” означава „пратеник”/ на Бога, одухотворени същества, негови творения, послушни изпълнители на заповедите му.  Ангелите са смирени и правят чудеса, но не със своята сила, а посредством силата на Бога. Отпадналите от обкръжението му се наричат демони. Идеята за духовните същества, наричани Ангели е обща за Зороастризма, Юдейството, Християнството и Исляма. Ангелите само външно приличат на хора, но са духове или духовна субстанция с етерно тяло и лебедови криле. Те изпълняват ролята на "министри" на Бога, на негови вестители, пазачи, изпълнители на закона и т.н.

Средновековната представа за ангелите /и дяволите/ е свързана с тройната концепция за света като съставен от Небе, Земя и Подземен свят /Ад/. Това виждане се асоциира със средновековната космология, според която Земята се намира в Центъра на Вселената и е обградена от небесните сфери. В съвременността някои християнски теолози, придържайки се към идеите на Фройд свързват Земята, Небето и Ада с трите нива на човешката душевна природа – Аз, СвръхАз и Те  (Ego, SuperEgo, Id).

Ангелите са организирани в йерархия от 7 строя /ранга/, 9 хора и 3 триади. От V в. от н.е.  Ангелите от 9-ия хор са ангели-хранители, които се грижат за всеки човек. Св. Апостол Павел допълва общата йерархия с още няколко степени – Престоли, Господства, Началства и Власти. Степенуването на ангелите по всяка вероятност е възприето от евреите при техните контакти с други религии от Близкия Изток, където подобни вярвания били тясно свързани с астрологията. Йерархията на ангелите зависи от тяхната близост до трона на Бога. Тримата основни Архангели са: Михаил – победител на Драконите, Габриел – вестител и инициатор и Рафаел – водач на лечителите и пътешествениците. 

Ангелите с 6 крила, наречени „серафими” заобикалят трона на Бога. С две от крилата закриват лицето си /от страх да видят Бога/, две им служат да покрият краката си /евфемизъм, свързан с пола им/, а с другите две да могат да летят. 

Ангелите също изпълняват ролята на предупредителни знаци на Бога и предизвестяват или осъществяват неговата намеса. Рилке казва, че Ангелът символизира  „съществото, в което се вижда съществената промяна от видимото към невидимото и която хората са завършили”.

Според много автори небесната йерархия и отношенията в нея приличат на човешките. Псевдо-Денис Ареопагит /най-големият изследовател на ангелите/ казва, че съществува тайнствено взаимоотношение маежду броя на нациите и броя на ангелите. Тези отношения могат да се променят според множеството на нациите в историческото им развитие, но той е винаги неизвестен, както и числото на ангелите.  Те образуват войската на Бога, изпълняват заповедите му и бдят над света. 

В Библията ясно е казано, че праведните  имат свои ангели-хранители. В гл.гл. 19, 21 и 48 на Битие се разказва как Лот, Исмаил и Яков са посетени от ангели. Според вярванията в Средновековието ангели се появявали в периоди на опасности, на кръстоносни походи и войни. Като божийй пратеник, ангелът обикновено е носител на добра за душата новина.

Съгласно българската обредност, символика и богомилските легенди, ангелите били създадени от Бога още през първия ден, за да му бъдат слуги. Те се различавали по своя ранг и били обединени в десет чина. Началникът на десетия чин бил Сатанаил, по-късно наказан от Бога. 

Апокрифът на Енох разказва, че ангелите от първото небе управляват звездите и валежите, тези от четвъртото придвижват Слънцето и Месечината, а небесните създания от шестото небе управляват всичко, което се случва на земните жители. В богомилските предания Св. Богородица е представена също като ангел, изпратена от Бога да приеме Исус Христос. В старобългарската и апокрифната книжнина ангелите също се различават по йерархия и се делят на херувими, серафими, сили, власти, начала, ангели и архангели.

В традиционните народни схващания, броят на ангелите отговаря на броя на хората, като всеки човек си има свой ангел и свой дявол. Ангелът лети над дясното му рамо, а дяволът седи над лявото. Съществува поверието, че трябва да се спи на дясната страна, иначе ангелът-хранител плаче и не може да измъкне човек от властта на дявола. Вярва се също, че на хората със „слаб ангел” се привиждат различни демонични сили, като вампири, таласъми и самодиви.

    Статия от книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г. Всички права запазени.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.  

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg